អត្ថន័យ 洗澡 និងការបញ្ចេញសំឡេង

洗澡
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 洗澡 ខ្មែរ

xǐ zǎo

  • ងូតទឹក

HSK level


ចរិត

  • (xǐ): លាង
  • (zǎo): ងូតទឹក

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 洗澡

  • 太热了,我先去洗澡。
    Tài rèle, wǒ xiān qù xǐzǎo.