អត្ថន័យ 活泼 និងការបញ្ចេញសំឡេង

活泼
ពាក្យសាមញ្ញ
活潑
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 活泼 ខ្មែរ

huó po

  • រស់រវើក

HSK level


ចរិត

  • (huó): រស់នៅ
  • (pō): ស្វាគមន៍

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 活泼

  • 妹妹是个活泼可爱的小女孩。
    Mèimei shìgè huópō kě'ài de xiǎo nǚhái.
  • 森林着活泼了。
    Sēnlínzhe huópōle.