អត្ថន័យ 流行 និងការបញ្ចេញសំឡេង

流行
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 流行 ខ្មែរ

liú xíng

  • ពេញនិយម

HSK level


ចរិត

  • (liú): លំហូរ
  • (xíng): ជួរដេក

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 流行

  • 很多年轻人都喜欢流行音乐。
    Hěnduō niánqīng rén dōu xǐhuān liúxíng yīnyuè.