អត្ថន័យ 消息 និងការបញ្ចេញសំឡេង

消息
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 消息 ខ្មែរ

xiāo xi

 • ព័ត៌មាន

HSK level


ចរិត

 • (xiāo): លុបបំបាត់
 • (xī): ចំណាប់អារម្មណ៍

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 消息

 • 这个消息真是激动人心。
  Zhège xiāoxī zhēnshi jīdòng rénxīn.
 • 听到这个消息后,我很伤心。
  Tīng dào zhège xiāoxī hòu, wǒ hěn shāngxīn.
 • 我给大家带来了一个好消息。
  Wǒ gěi dàjiā dài láile yīgè hǎo xiāoxī.
 • 这个消息非常令人吃惊。
  Zhège xiāoxī fēicháng lìng rén chījīng.
 • 一位记者报道了这个消息。
  Yī wèi jìzhě bàodàole zhège xiāoxī.