អត្ថន័យ 温度 និងការបញ្ចេញសំឡេង

温度
ពាក្យសាមញ្ញ
溫度
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 温度 ខ្មែរ

wēn dù

  • សីតុណ្ហាភាព

HSK level


ចរិត

  • (wēn): សីតុណ្ហាភាព
  • (dù): ដឺក្រេ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 温度

  • 秋天来了,温度开始降低了。
    Qiūtiān láile, wēndù kāishǐ jiàngdīle.
  • 进入冬季,温度越来越低。
    Jìnrù dōngjì, wēndù yuè lái yuè dī.