អត្ថន័យ 演出 និងការបញ្ចេញសំឡេង

演出
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 演出 ខ្មែរ

yǎn chū

 • បង្ហាញ

HSK level


ចរិត

 • (yǎn): លេង
 • (chū): ចេញ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 演出

 • 今天我们一共演出 12 个节目。
  Jīntiān wǒmen yīgòng yǎnchū 12 gè jiémù.
 • 我本来要去看演出,但是突然有事儿不能去了。
  Wǒ běnlái yào qù kàn yǎnchū, dànshì túrán yǒushì er bùnéng qùle.
 • 第一次演出,他很紧张。
  Dì yī cì yǎnchū, tā hěn jǐnzhāng.
 • 我对今天的演出十分满意。
  Wǒ duì jīntiān de yǎnchū shífēn mǎnyì.
 • 今天是为我们的第一次演出。
  Jīntiān shì wèi wǒmen de dì yī cì yǎnchū.