អត្ថន័យ 激动 និងការបញ្ចេញសំឡេង

激动
ពាក្យសាមញ្ញ
激動
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 激动 ខ្មែរ

jī dòng

 • រំភើប

HSK level


ចរិត

 • (jī): រំភើប
 • (dòng): ផ្លាស់ទី

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 激动

 • 看了这部电影,我很激动。
  Kànle zhè bù diànyǐng, wǒ hěn jīdòng.
 • 这个消息真是激动人心。
  Zhège xiāoxī zhēnshi jīdòng rénxīn.
 • 你别激动,先冷静一下。
  Nǐ bié jīdòng, xiān lěngjìng yīxià.