អត្ថន័យ 烤鸭 និងការបញ្ចេញសំឡេង

烤鸭
ពាក្យសាមញ្ញ
烤鴨
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 烤鸭 ខ្មែរ

kǎo yā

  • ទាអាំង

HSK level


ចរិត

  • (kǎo): ដុត
  • (yā): ទា