អត្ថន័យ 照片 និងការបញ្ចេញសំឡេង

照片
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 照片 ខ្មែរ

zhào piàn

  • រូបថត

HSK level


ចរិត

  • (zhào): យោង​ទៅ​តាម
  • (piàn): សន្លឹក

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 照片

  • 这是我小时候的照片。
    Zhè shì wǒ xiǎoshíhòu de zhàopiàn.
  • 照片要三天才能洗出来。
    Zhàopiàn yào sān tiān cáinéng xǐ chūlái.