អត្ថន័យ 照相机 និងការបញ្ចេញសំឡេង

照相机
ពាក្យសាមញ្ញ
照相機
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 照相机 ខ្មែរ

zhào xiàng jī

  • កាមេរ៉ា

HSK level


ចរិត

  • (zhào): យោង​ទៅ​តាម
  • (xiāng): តំណាក់កាល
  • (jī): ម៉ាស៊ីន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 照相机

  • 我新买了一个照相机。
    Wǒ xīn mǎile yīgè zhàoxiàngjī.