អត្ថន័យ 照顾 និងការបញ្ចេញសំឡេង

照顾
ពាក្យសាមញ្ញ
照顧
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 照顾 ខ្មែរ

zhào gu

 • ថែរក្សា

HSK level


ចរិត

 • (zhào): យោង​ទៅ​តាម
 • (gù): ហ្គូ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 照顾

 • 下个月我要离开一段时间,你好好照顾自己。
  Xià gè yuè wǒ yào líkāi yīduàn shíjiān, nǐ hǎohǎo zhàogù zìjǐ.
 • 我生病了,妈妈一直照顾我。
  Wǒ shēngbìngle, māmā yīzhí zhàogù wǒ.
 • 这些年,他给了我们很多照顾。
  Zhèxiē nián, tā gěile wǒmen hěnduō zhàogù.