អត្ថន័យ 熟悉 និងការបញ្ចេញសំឡេង

熟悉
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 熟悉 ខ្មែរ

shú xī

  • ស៊ាំ​ជាមួយ

HSK level


ចរិត

  • (shú): ចម្អិន
  • (xī): ដឹង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 熟悉

  • 我跟他们都很熟悉。
    Wǒ gēn tāmen dōu hěn shúxī.