អត្ថន័យ 熬夜 និងការបញ្ចេញសំឡេង

熬夜
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 熬夜 ខ្មែរ

áo yè

  • នៅ​ដល់​យប់ជ្រៅ

HSK level


ចរិត

  • (áo): រំពុះ
  • (yè): យប់