អត្ថន័យ 爱戴 និងការបញ្ចេញសំឡេង

爱戴
ពាក្យសាមញ្ញ
愛戴
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 爱戴 ខ្មែរ

ài dài

  • ស្នេហា

HSK level


ចរិត

  • (ài): ស្នេហា
  • (dài): ពាក់