អត្ថន័យ 牛奶 និងការបញ្ចេញសំឡេង

牛奶
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 牛奶 ខ្មែរ

niú nǎi

  • ទឹកដោះគោ

HSK level


ចរិត

  • (niú): សត្វគោ
  • (nǎi): ទឹកដោះគោ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 牛奶

  • 牛奶不好喝。
    niúnǎi bù hǎo hē
  • 睡觉前喝杯牛奶吧。
    Shuìjiào qián hē bēi niúnǎi ba.