អត្ថន័យ 特别 និងការបញ្ចេញសំឡេង

特别
ពាក្យសាមញ្ញ
特別
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 特别 ខ្មែរ

tè bié

 • ជាពិសេស

HSK level


ចរិត

 • (tè): ពិសេស
 • (bié): កុំ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 特别

 • 爸爸的身体特别健康。
  Bàba de shēntǐ tèbié jiànkāng.
 • 我特别想跟你一起去。
  Wǒ tèbié xiǎng gēn nǐ yīqǐ qù.
 • 这个菜的做法很特别。
  Zhège cài de zuòfǎ hěn tèbié.
 • 我特别喜欢到动物园去看大熊猫。
  Wǒ tèbié xǐhuān dào dòngwùyuán qù kàn dà xióngmāo.