អត្ថន័យ 特点 និងការបញ្ចេញសំឡេង

特点
ពាក្យសាមញ្ញ
特點
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 特点 ខ្មែរ

tè diǎn

  • លក្ខណៈពិសេស

HSK level


ចរិត

  • (tè): ពិសេស
  • (diǎn): ចំណុច

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 特点

  • 每个人都有自己的能力和特点。
    Měi gèrén dōu yǒu zìjǐ de nénglì hé tèdiǎn.
  • 每个人都有自己的特点。
    Měi gè rén dōu yǒu zìjǐ de tèdiǎn.