អត្ថន័យ 现金 និងការបញ្ចេញសំឡេង

现金
ពាក្យសាមញ្ញ
現金
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 现金 ខ្មែរ

xiàn jīn

  • សាច់ប្រាក់

HSK level


ចរិត

  • (xiàn): បច្ចុប្បន្ន
  • (jīn): មាស

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 现金

  • 我带的现金不太多,但是商店可以刷卡。
    Wǒ dài de xiànjīn bù tài duō, dànshì shāngdiàn kěyǐ shuākǎ.