អត្ថន័យ 球迷 និងការបញ្ចេញសំឡេង

球迷
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 球迷 ខ្មែរ

qiú mí

  • កង្ហារ

HSK level


ចរិត

  • (qiú): បាល់
  • (mí): កង្ហារ