អត្ថន័យ 生意 និងការបញ្ចេញសំឡេង

生意
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 生意 ខ្មែរ

shēng yì

 • អាជីវកម្ម

HSK level


ចរិត

 • (shēng): ផ្តល់​កំណើត
 • (yì): អត្ថន័យ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 生意

 • 最近我们的生意很火。
  Zuìjìn wǒmen de shēngyì hěn huǒ.
 • 他的生意越做越大。
  Tā de shēngyì yuè zuò yuè dà.
 • 他做生意赚了不少钱。
  Tā zuò shēngyì zhuàn liǎo bù shǎo qián.