អត្ថន័យ 生日 និងការបញ្ចេញសំឡេង

生日
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 生日 ខ្មែរ

shēng rì

 • ថ្ងៃកំណើត

HSK level


ចរិត

 • (shēng): ផ្តល់​កំណើត
 • (rì): ថ្ងៃ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 生日

 • 生日快乐!
  Shēngrì kuàilè!
 • 今天我过生日,朋友们都来了。
  Jīntiān wǒguò shēngrì, péngyǒumen dōu láile.
 • 今天是妈妈的生日,我们送一些花给她吧。
  Jīntiān shì māmā de shēngrì, wǒmen sòng yīxiē huā gěi tā ba.
 • 我忘记今天是他的生日了。
  Wǒ wàngjì jīntiān shì tā de shēngrìle.
 • 祝你生日快乐!
  zhù nǐ shēngrì kuàilè!