អត្ថន័យ 生病 និងការបញ្ចេញសំឡេង

生病
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 生病 ខ្មែរ

shēng bìng

 • ឈឺ

HSK level


ចរិត

 • (shēng): ផ្តល់​កំណើត
 • (bìng): ជំងឺ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 生病

 • 身体生病了,要吃药。
  Shēntǐ shēngbìngle, yào chī yào.
 • 我生病了,不能去上班了。
  Wǒ shēngbìngle, bùnéng qù shàngbānle.
 • 你生病了,我当然要来看看你。
  Nǐ shēngbìngle, wǒ dāngrán yào lái kàn kàn nǐ.
 • 我生病了,妈妈一直照顾我。
  Wǒ shēngbìngle, māmā yīzhí zhàogù wǒ.
 • 他生病了,而且很严重。
  Tā shēngbìngle, érqiě hěn yánzhòng.