អត្ថន័យ 由于 និងការបញ្ចេញសំឡេង

由于
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 由于 ខ្មែរ

yóu yú

  • ដោយ​សារ​តែ​ការ

HSK level


ចរិត

  • (yóu): ដោយ
  • (yú): ក្នុង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 由于

  • 由于他工作认真,因此得到了大家的信任。
    Yóuyú tā gōngzuò rènzhēn, yīncǐ dédàole dàjiā de xìnrèn.