អត្ថន័យ 申请 និងការបញ្ចេញសំឡេង

申请
ពាក្យសាមញ្ញ
申請
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 申请 ខ្មែរ

shēn qǐng

  • ពាក្យសុំ

HSK level


ចរិត

  • (shēn): អនុវត្ត
  • (qǐng): សូម

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 申请

  • 我向银行申请了一张信用卡。
    Wǒ xiàng yínháng shēnqǐngle yī zhāng xìnyòngkǎ.