អត្ថន័យ 相反 និងការបញ្ចេញសំឡេង

相反
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 相反 ខ្មែរ

xiāng fǎn

  • ផ្ទុយ​មកវិញ

HSK level


ចរិត

  • (xiāng): តំណាក់កាល
  • (fǎn): ប្រឆាំង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 相反

  • 你说的跟我理解的正好相反。
    Nǐ shuō de gēn wǒ lǐjiě de zhènghǎo xiāngfǎn.