អត្ថន័យ 相同 និងការបញ្ចេញសំឡេង

相同
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 相同 ខ្មែរ

xiāng tóng

  • ដូច​គ្នា

HSK level


ចរិត

  • (xiāng): តំណាក់កាល
  • (tóng): ជាមួយ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 相同

  • 你的自行车跟我的完全相同。
    Nǐ de zìxíngchē gēn wǒ de wánquán xiāngtóng.