អត្ថន័យ 看法 និងការបញ្ចេញសំឡេង

看法
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 看法 ខ្មែរ

kàn fǎ

  • មើល

HSK level


ចរិត

  • (kàn): រកមើល
  • (fǎ): ច្បាប់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 看法

  • 他一直坚持自己的看法。
    Tā yīzhí jiānchí zìjǐ de kànfǎ.
  • 请说说您对这件事儿的看法吧。
    Qǐng shuō shuō nín duì zhè jiàn shì er de kànfǎ ba.