អត្ថន័យ 眼光 និងការបញ្ចេញសំឡេង

眼光
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 眼光 ខ្មែរ

yǎn guāng

  • ចក្ខុវិស័យ

HSK level


ចរិត

  • (yǎn): ភ្នែក
  • (guāng): ពន្លឺ