អត្ថន័យ 眼睛 និងការបញ្ចេញសំឡេង

眼睛
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 眼睛 ខ្មែរ

yǎn jing

  • ភ្នែក

HSK level


ចរិត

  • (yǎn): ភ្នែក
  • (jīng): ភ្នែក

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 眼睛

  • 哥哥的眼睛是什么颜色的?
    Gēgē de yǎnjīng shì shénme yánsè de?
  • 我的眼睛是黑色的。
    Wǒ de yǎnjīng shì hēisè de.