អត្ថន័យ 眼色 និងការបញ្ចេញសំឡេង

眼色
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 眼色 ខ្មែរ

yǎn sè

  • មិចភ្នែក

HSK level


ចរិត

  • (yǎn): ភ្នែក
  • (sè): ពណ៌