អត្ថន័យ 眼镜 និងការបញ្ចេញសំឡេង

眼镜
ពាក្យសាមញ្ញ
眼鏡
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 眼镜 ខ្មែរ

yǎn jìng

  • វ៉ែនតា

HSK level


ចរិត

  • (yǎn): ភ្នែក
  • (jìng): កញ្ចក់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 眼镜

  • 他戴这个黑色眼镜。
    Tā dài zhège hēisè yǎnjìng.