អត្ថន័យ 短信 និងការបញ្ចេញសំឡេង

短信
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 短信 ខ្មែរ

duǎn xìn

  • សារ

HSK level


ចរិត

  • (duǎn): ខ្លី
  • (xìn): លិខិត

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 短信

  • 有事儿请给我发短信或者打电话。
    Yǒushì er qǐng gěi wǒ fā duǎnxìn huòzhě dǎ diànhuà.