អត្ថន័យ 硕士 និងការបញ្ចេញសំឡេង

硕士
ពាក្យសាមញ្ញ
碩士
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 硕士 ខ្មែរ

shuò shì

  • ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត

HSK level


ចរិត

  • (shuò): ធំ
  • (shì): ស៊ី

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 硕士

  • 我在大学里读硕士研究生。
    Wǒ zài dàxué lǐ dú shuòshì yánjiūshēng.