អត្ថន័យ 礼貌 និងការបញ្ចេញសំឡេង

礼貌
ពាក្យសាមញ្ញ
禮貌
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 礼貌 ខ្មែរ

lǐ mào

  • សុភាពរាបសា

HSK level


ចរិត

  • (lǐ): ពិធី
  • (mào): រូបរាង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 礼貌

  • 这个小朋友很有礼貌。
    Zhège xiǎopéngyǒu hěn yǒu lǐmào.
  • 随便问别人的年龄是不礼貌的。
    Suíbiàn wèn biérén de niánlíng shì bù lǐmào de.