អត្ថន័យ 离开 និងការបញ្ចេញសំឡេង

离开
ពាក្យសាមញ្ញ
離開
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 离开 ខ្មែរ

lí kāi

  • ទៅ​ឆ្ងាយ

HSK level


ចរិត

  • (lí): ពី
  • (kāi): បើក

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 离开

  • 下个月我要离开一段时间,你好好照顾自己。
    Xià gè yuè wǒ yào líkāi yīduàn shíjiān, nǐ hǎohǎo zhàogù zìjǐ.
  • 他要离开了,我很难过。
    Tā yào líkāile, wǒ hěn nánguò.