អត្ថន័យ 稍微 និងការបញ្ចេញសំឡេង

稍微
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 稍微 ខ្មែរ

shāo wēi

  • តិចតួច

HSK level


ចរិត

  • (shāo): តិចតួច
  • (wēi): មីក្រូ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 稍微

  • 稍微一马虎就会出错。
    Shāowéi yī mǎhǔ jiù huì chūcuò.