អត្ថន័យ 空想 និងការបញ្ចេញសំឡេង

空想
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 空想 ខ្មែរ

kōng xiǎng

  • រវើរវាយ

HSK level


ចរិត

  • (kōng): ខ្យល់
  • (xiǎng): នឹក​អ្នក