អត្ថន័យ 空气 និងការបញ្ចេញសំឡេង

空气
ពាក្យសាមញ្ញ
空氣
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 空气 ខ្មែរ

kōng qì

  • ខ្យល់

HSK level


ចរិត

  • (kōng): ខ្យល់
  • (qì): ឧស្ម័ន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 空气

  • 公园里空气非常新鲜。
    Gōngyuán lǐ kōngqì fēicháng xīnxiān.