អត្ថន័យ 空调 និងការបញ្ចេញសំឡេង

空调
ពាក្យសាមញ្ញ
空調
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 空调 ខ្មែរ

kōng tiáo

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

HSK level


ចរិត

  • (kōng): ខ្យល់
  • (diào): អ៊ីចឹង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 空调

  • 太热了,请把空调打开。
    Tài rèle, qǐng bǎ kòngtiáo dǎkāi.
  • 我们家一共三空调人。
    Wǒmen jiā yì gòng sān kòngtiáo rén.