អត្ថន័យ 窗户 និងការបញ្ចេញសំឡេង

窗户
ពាក្យសាមញ្ញ
窗戶
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 窗户 ខ្មែរ

chuāng hu

 • បង្អួច

HSK level


ចរិត

 • (chuāng): បង្អួច
 • (hù): គ្រួសារ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 窗户

 • 我已经把窗户擦干净了。
  Wǒ yǐjīng bǎ chuānghù cā gānjìngle.
 • 她坐在窗户旁边安静地看书。
  Tā zuò zài chuānghù pángbiān ānjìng de kànshū.
 • 早上打开窗户,太阳管理照了进来。
  Zǎoshang dǎkāi chuānghù, tàiyáng guǎnlǐ zhàole jìnlái.
 • 阳光从窗户里进到房间里来。
  Yángguāng cóng chuānghù lǐ jìn dào fángjiān lǐ lái.