អត្ថន័យ 竟然 និងការបញ្ចេញសំឡេង

竟然
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 竟然 ខ្មែរ

jìng rán

  • ពិត

HSK level


ចរិត

  • (jìng): ពិត
  • (rán): ពិតប្រាកដ​ណាស់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 竟然

  • 他们竟然只用了一周就完成了任务。
    Tāmen jìngrán zhǐ yòngle yīzhōu jiù wánchéngle rènwù.
  • 我完全没想到他竟然是这样的人。
    Wǒ wánquán méi xiǎngdào tā jìngrán shì zhèyàng de rén.