អត្ថន័យ 签证 និងការបញ្ចេញសំឡេង

签证
ពាក្យសាមញ្ញ
簽證
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 签证 ខ្មែរ

qiān zhèng

  • ទិដ្ឋាការ

HSK level


ចរិត

  • (qiān): ចុះហត្ថលេខា
  • (zhèng): វិញ្ញាបនបត្រ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 签证

  • 我明天要去大使馆办签证。
    Wǒ míngtiān yào qù dàshǐ guǎn bàn qiānzhèng.
  • 我需要到大使馆去办签证。
    Wǒ xūyào dào dàshǐ guǎn qù bàn qiānzhèng.