អត្ថន័យ 简单 និងការបញ្ចេញសំឡេង

简单
ពាក្យសាមញ្ញ
簡單
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 简单 ខ្មែរ

jiǎn dān

 • សាមញ្ញ

HSK level


ចរិត

 • (jiǎn): សាមញ្ញ
 • (dān): នៅលីវ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 简单

 • 这些题对他来说很简单。
  Zhèxiē tí duì tā lái shuō hěn jiǎndān.
 • 她简单打扮了一下就出门了。
  Tā jiǎndān dǎbànle yīxià jiù chūménle.
 • 我教你跳舞吧,动作很简单。
  Wǒ jiào nǐ tiàowǔ ba, dòngzuò hěn jiǎndān.
 • 这个对话比较简单,我能听懂。
  Zhège duìhuà bǐjiào jiǎndān, wǒ néng tīng dǒng.