អត្ថន័យ 粗心 និងការបញ្ចេញសំឡេង

粗心
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 粗心 ខ្មែរ

cū xīn

  • ធ្វេសប្រហែស

HSK level


ចរិត

  • (cū): ប្រេងឆៅ
  • (xīn): បេះដូង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 粗心

  • 你真是太粗心了。
    Nǐ zhēnshi tài cūxīnle.