អត្ថន័យ 精彩 និងការបញ្ចេញសំឡេង

精彩
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 精彩 ខ្មែរ

jīng cǎi

 • អស្ចារ្យ

HSK level


ចរិត

 • (jīng): ល្អ
 • (cǎi): ពណ៌

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 精彩

 • 今天的表演太精彩了!
  Jīntiān de biǎoyǎn tài jīngcǎile!
 • 你们的表演真精彩,大家都很喜欢。
  Nǐmen de biǎoyǎn zhēn jīngcǎi, dàjiā dōu hěn xǐhuān.
 • 这篇文章的内容非常精彩。
  Zhè piān wénzhāng de nèiróng fēicháng jīngcǎi.