អត្ថន័យ 练习 និងការបញ្ចេញសំឡេង

练习
ពាក្យសាមញ្ញ
練習
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 练习 ខ្មែរ

liàn xí

 • ធ្វើលំហាត់ប្រាណ

HSK level


ចរិត

 • (liàn): អនុវត្ត
 • (xí): រៀន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 练习

 • 学过的东西,要多练习才能记住。
  Xuéguò de dōngxī, yào duō liànxí cáinéng jì zhù.
 • 同学们,下面我们开始做练习。
  Tóngxuémen, xiàmiàn wǒmen kāishǐ zuò liànxí.
 • 学游泳光看是不行的,要练习。
  Xué yóuyǒng guāng kàn shì bùxíng de, yào liànxí.