អត្ថន័យ 经历 និងការបញ្ចេញសំឡេង

经历
ពាក្យសាមញ្ញ
經曆
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 经历 ខ្មែរ

jīng lì

 • បទពិសោធន៍

HSK level


ចរិត

 • (jīng): ឆ្លងកាត់
 • (lì): ប្រតិទិន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 经历

 • 这段时间,我经历了很多事情。
  Zhè duàn shíjiān, wǒ jīnglìle hěnduō shìqíng.
 • 我的经历我都写在这本书里了。
  Wǒ de jīnglì wǒ dū xiě zài zhè běn shū lǐle.
 • 虽然经历过很多次失败,但我从来没有放弃
  Suīrán jīnglìguò hěnduō cì shībài, dàn wǒ cónglái méiyǒu fàng qì
 • 她把旅行的经历写成了文章。
  Tā bǎ lǚxíng de jīnglì xiěchéngle wénzhāng.