អត្ថន័យ 经济 និងការបញ្ចេញសំឡេង

经济
ពាក្យសាមញ្ញ
經濟
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 经济 ខ្មែរ

jīng jì

 • សេដ្ឋកិច្ច

HSK level


ចរិត

 • (jīng): ឆ្លងកាត់
 • (jì): ជំនួយ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 经济

 • 这些年经济发展很快。
  Zhèxiē nián jīngjì fāzhǎn hěn kuài.
 • 近些年来这个城市的经济发展很快快。
  Jìn xiē niánlái zhège chéngshì de jīngjì fāzhǎn hěn kuài kuài.
 • 随着经济的发展,人们的生活有了很大的提
  Suízhe jīng jì de fǎ zhǎn, rénmen de shēnghuó yǒule hěn dà de tí