អត្ថន័យ 经验 និងការបញ្ចេញសំឡេង

经验
ពាក្យសាមញ្ញ
經驗
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 经验 ខ្មែរ

jīng yàn

 • បទពិសោធន៍

HSK level


ចរិត

 • (jīng): ឆ្លងកាត់
 • (yàn): សាកល្បង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 经验

 • 他是一位经验丰富的老师。
  Tā shì yī wèi jīngyàn fēngfù de lǎoshī.
 • 他在工作中积累了丰富的经验。
  Tā zài gōngzuò zhōng jīlěile fēngfù de jīngyàn.
 • 他在工作中积累了很多经验。
  Tā zài gōngzuò zhōng jīlěile hěnduō jīngyàn.
 • 请为我们总结您的成功经验。
  Qǐng wèi wǒmen zǒngjié nín de chénggōng jīngyàn.