អត្ថន័យ 结婚 និងការបញ្ចេញសំឡេង

结婚
ពាក្យសាមញ្ញ
結婚
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 结婚 ខ្មែរ

jié hūn

 • រៀបការ

HSK level


ចរិត

 • (jié): គុ
 • (hūn): អាពាហ៍ពិពាហ៍

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 结婚

 • 我还没有结婚的打算。
  Wǒ hái méiyǒu jiéhūn de dǎsuàn.
 • 我们结婚10 年了。
  Wǒmen jiéhūn 10 niánle.
 • 我们计划在五一节那天结婚。
  Wǒmen jìhuà zài wǔyī jié nèitiān jiéhūn.